............ยินดีต้อนรับเข้าสู๋เว็บไซต์ใหม่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย.........

ผู้บริหารโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
เชื่อมโยงหน่วยงาน
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.240.35
Online อยู่ : 1
วันนี้ 89
เมื่อวานนี้ 84
เดือนนี้ 173
ปีนี้ 173
รวมทั้งหมด 173
Record: 89 (21.01.2020)
( Counter 21-01-2020 )

ผู้บริหารปัจจุบัน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายธานี  ชาตินันทน์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบข่ายภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2560  ตามข้อ 4.2 ยกเว้น ข้อ 4.2(8) และรับผิดชอบงานดังนี้

                   1.1 ควบคุมงาน นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน ตรวจสอบกลั่นกรอง ให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อรองศึกษาธิการจังหวัด และ ศึกษาธิการจังหวัด ตามลำดับ

                   1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

       1.3 งานนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล

                   1.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                   1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

          กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ นางพรหมภัสสร  อยู่พืช เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

นางสาวอภิญญา   อาบสา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้

                   2.1 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบงานธุรการและ งานสารบรรณและประสานข้อมูลในระบบ MY office

                   2.2 งานบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                   2.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

       2.4 ควบคุมการรับ-ส่งหนังสือราชการในระบบ My office, แจ้งเวียนหนังสือราชการ   ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

       2.5 การจัดทำแฟ้มคำสั่งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

       2.6 ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่ม

                   2.7 เก็บและค้นเอกสาร ร่าง โต้ตอบ งานพิมพ์ ประมวลผล และรายงาน

       2.8 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม

                   2.9 เรื่องเกี่ยวกับวัสดุและครุภัณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

                   2.10 งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

                   2.11 ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่

                   2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้นางธัญญ์ชลิตา  ใจแสน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

นางพรหมภัสสร  อยู่พืช

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  

มีหน้าที่และรับผิดชอบภารกิจเรื่องเกี่ยวกับวิทยฐานะ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย การย้าย  การโอน การช่วยราชการ การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และรับผิดชอบงาน ดังนี้

                   3.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                   3.2 การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

                   3.3 การจัดประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

                   3.4 การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ กศจ. ต่อก.ค.ศ.

                   3.5  งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                   3.6 ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                   3.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ นางนฤภร  กองเงิน  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

นางสาวเพชรรุ้ง  คนขยัน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบภารกิจเรื่องเกี่ยวกับวิทยฐานะ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย การย้าย  การโอน การช่วยราชการ  การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

                   4.1 การจัดทำข้อมูลทะเบียนคุมการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นครูผู้ช่วย

                   4.2 การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการ เป็น ครูผู้ช่วย

                   4.3 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                   4.4 ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                   4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ นางอภิญญา  อาบสา  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

นางชัญญ์ชลิตา ใจแสน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบภารกิจเรื่องเกี่ยวกับวิทยฐานะ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย การย้าย  การโอน การช่วยราชการ  การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

        5.1  การคัดเลือกศึกษานิเทศก์

        5.2  การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะ

                    5.3 ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                    5.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้นางสาวเพชรรุ้ง  คนขยัน เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

นางนฤภร  กองเงิน 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

มีหน้าที่และรับผิดชอบภารกิจเรื่องเกี่ยวกับวิทยฐานะ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย การย้าย  การโอน การช่วยราชการ  การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

        6.1 งานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        6.2 เรื่องเกี่ยวกับคุรุสภา

        6.3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

                    6.4 รางวัลดีเด่นของคุรุสภา

                    6.5  ให้คำปรึกษาแนะนำชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่

                    6.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้นางพรหมภัสสร อยู่พืช เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

ข้อมูล : ผู้บริหารปัจจุบัน เผยแพร่โดย : admin View : 654